calaix[À]gil

www.calaixagil.com

CAT | ESP | ENBase documental basada en MetricaV3

CAT

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte. De forma genèrica es consideren les fases de projecte següents:

 • Anàlisi de viabilitat
 • Llançament de projecte
 • Execució de projecte
 • Tancament de projecte
 • Manteniment i evolució
 • Control i qualitat

La present metodologia determina els factors d’execució i validació de l’èxit de cada un d’aquests elements, així com també de forma global. La present metodologia és una extracció de les millors pràctiques de metodologies de provada experiència :

 • 6-Sigma: Anàlisi de viabilitat i aspectes de gestió global del projecte.
 • PMBOK de PMI: PMBOK és un estàndard de gestió de projectes àmpliament acceptat, desenvolupat pel Project Management Institute, (PMI).
 • PRINCE2: Estàndard de la Oficce of Goverment Commerce del Regne Unit. Estàndard de gestió de projectes àmpliament acceptat
 • Mètrica V3, (Consejo Superior de Informática del Ministerio de Administraciones Públicas)
 • UML, (Object Management Group): Com a eina de diagramatització formal, i que s’inclou com a part del estàndard Mètrica V3.

Paral•lelament, la present metodologia s’ha concebut com a una adaptació a las necessitats reals i concretes de generació de continguts en projectes de TIC, en la que s’han inclòs suport als principals estàndards de qualitat:

 • ISO 12.207, ISO/IEC TR 15.504/SPICE “Software Process Improvement and Assurance Standards Capability Determination”,
 • UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemes de Gestió de la qualitat. Requisits,
 • UNE-EN-ISO 9000:2000 Sistemes de Gestió de la Qualitat. Fonaments i Vocabulari
 • IEEE 610.12-1.990 “Standard Glossary of Software Engineering Terminology”.

Objectius de la metodologia

 • Establir las bases per controlar i gestionar els projectes de forma que pugui assegurar-se l’èxit.
 • Introduir consistència i disciplina en la gestió dels projectes i en la creació dels productes, (crea una cultura i un llenguatge unificat).
 • Facilitar el lideratge i el control efectiu del projecte:
 • Assegurar la comunicació entre l’equip del projecte, la direcció i els usuaris finals.
 • Articular el suport de la direcció al projecte
 • Garantir l’execució ordenada, meticulosa i exhaustiva de cada fase del projecte.
 • Facilitar la gestió davant excepcions, riscos i imprevistos.
 • Proporcionar un mètode de desenvolupament i gestió homogeni, estàndard i repetible.
 • Garantir el seguiment evolutiu del projecte. Això inclou tant accions correctives com accions que alteren l’abast del projecte.

Principis que ressalta aquesta metodologia

 • Definició de rols
  • El client lidera, revisa lliurables, analitza riscos i pren decisions
  • El proveïdor executa, documenta i presenta
 • Avaluació continua del compliment de les necessitats del client. Mantenir el projecte a prop del client. El proveïdor executa fases predefinides, el client avalua i controla cada fase.
 • Identificació i gestió dels riscos Els riscos s’identifiquen i s’estableixen estratègies d’actuació. S’avalua la viabilitat a cada fase d’execució.
 • Gestió integrada de la planificació Vista la planificació des d’un espectre ampli que inclou no només la gestió del temps i els recursos, sinó també aspectes com la gestió de riscos, la gestió de l’assegurament de la qualitat, la gestió pressupostària, etc. Material

descarrega del document descarrega del repositori documental